23 okt 2012

Lommedalen Skole

Lommedalen skole ligger i landlige og grønne omgivelser, med Krokskogen som nærmeste nabo. Skolens historie går tilbake til 1866. De tre første årene holdt den til på nedre Bjerke gård, med 90 skolepliktige barn. Det ble snart for trangt i disse lokalene, og i 1869 ble det bygget skole med lærerbolig på skolens nåværende område. Den eldste bygningen i skoleanlegget ble oppført i 1913, med påbygg i 1937.

I 1969 kunne neste byggetrinn innvies, og nå fikk skolen gymsal, nye spesialrom, 3 ekstra klasserom samt administrasjonsavdeling og personalrom. Elevtallet hadde steget til 216.

Skolens siste tilbygg kom i 1992, og inneholdt 6 klasserom, 4 grupperom, samt et stort og godt bibliotek.

Etter å ha tilbrakt nesten 2 år i midlertidige lokaler på Stabekk kunne vi flytte inn i et splittert nytt skoleanlegg 19.april, 2009.

Arkitektene har sett for seg en herregård, og slik har det blitt. Den eldste bygningen er rehabilitert, og inneholder personalavdeling, møterom samt skolens bibliotek. I undereatsjen finnes lærergarderober, vaktmesters kontor og helsesøster/ PPT's kontor. I bygget er deler av gamle konstruksjoner bevart, og bygget framstår i dag som et staselig hovedhus.

Den nye skolen, som da blir låven på herregården, inneholder 14 klasserom, SFO-base, mat og helse, 2 amfier + fellesarealer, kunst og håndverksområde, samt auditorium og en fantastisk, flott festsal. I tillegg har lærerne sine arbeidsrom her. Uteområdene er påkostet og innbyr til varierte aktiviteter. Mer informasjon om den nye skolen finner du under.

I dag har skolen 433 elever og et pedagogisk personale på 35. Skolen er mer enn full, og har en ekstra klasse på 1. og 2.trinn.

Lærerne ved skolen har en god blanding av hva både kjønn og alder angår. 25% av lærerne er menn, hvilket er et høyt tall for en barneskole å være sett på landsbasis. Det sosiale miljøet blant elever og ansatte er godt, hvilket årlige trivselsundersøkelser og et stabilt kollegium bekrefter.

Skolefritidsordningen omfatter fra høsten av ca 180 barn fra 1. – 4. klasse, og drives av daglig leder i spissen for 12 assistenter.

Skolen har skolesekretær i full stilling og bibliotekar 60%.

Skolens ledelse består av rektor, 2 undervisningsinspektører og daglig leder i SFO.

Rektor er delegert alle rådmannens fullmakter både innen økonomi og personforvaltning i Bærum kommune.

Lommedalen skole er en naturskole. Dette innebærer at en del av undervisningen foregår utenfor klasserommet. 1. – 2. trinn har timeplanlagt en dag hver uke, og 3. – 7. trinn har det samme annenhver uke. Planene for utedagen legges i tett samarbeid mellom lærerne på trinnene og uteskolelærerne våre: Tor Are Wennemo på 3.trinn, og Frode Kavli på 4., 5. ,6. og 7.trinn.

Skolen visjon er ”trygghet, trivsel og kunnskap”, og i alt vi gjør er det denne vi har hovedfokus på.

Hvert år samles elevene flere ganger i festsalen til fellessamlinger, hvor klassetrinnene har ansvar for arrangementene. Helt fast ligger adventssamlingene til 2. – 4. trinn, vårsamlingen til 5. trinn og julegudstjenesten til 7. trinn (som holdes i Lommedalen kirke). 6.trinn har også ansvret for en fellessamling iløpet av skoleåret. I tillegg til dette bidrar elevene våre i nærmiljøet, blant annet med årviss underholdning på eldresenteret.

Ca hver 6. uke arrangeres ”månedens dans og sang” i idrettshallen der alle elevene deltar. På forhånd har de innøvd én dans samt en sang. Datoene for disse samlingene finner man i skolens kalender.

Skolen har et eget skolekoret. Hvert år gis alle elevene tilbud om å delta i korprosjektet som starter opp ultimo januar, og som hvert år munner ut i konsert i Lommedalen kirke, alltid første lørdag etter påske. Kari Stokke er fast akkompagnatør, og det er hvert år med profesjonelle artister. Antallet kordeltagere har stabilisert seg på ca 250 elever, og det er vi utrolig stolte over! Faste korledere er to av lærerne: Hanne Finckenhagen og Margaret Birkedal Kløw.

Den nye Lommedalen skole

Utgangspunktet for arkitektene Amdahl, Strøm og Cappelen var den eldste skolebygningen riksantikvaren la sin beskyttende hånd over og to slitne skolebygninger av noe yngre årgang. Både brukere og arkitekter hadde et sterkt ønske om å speile Lommedalens gårdsarkitektur i den nye skolen.

Lommedalen er bygget som et klassisk gårdsbruk, et tun med hovedbygning og driftsbygning, samt kårstue og andre hus som naturlig hører til på en herregård. Bygningene er plassert i forhold til hverandre som om de skulle være del av en større landbrukseiendom i dalen, og Lommedalens nye herregård framstår i så måte som en juvel.

Gamleskolen fra 1913 er blitt til Hovedhuset, og det er totalrehabilitert. Her finner man nå administrasjonen, personalrom, møterom samt bibliotek. De gamle bjelkene er bevart og synliggjort i taket i andre etasje, og på det gamle loftet finner man også en koselig hems med 11 dataarbeidsplasser for elevene, som brukes i tilknytning til bibliotektimene.

I kjelleren i hovedhuset finner man lærergarderober, dusjer, vaktmesters kontor, samt kontor til helsesøster og PP-rådgiver. Hovedhuset har bevart sin opprinnelige gulfarge utvendig.

Den nye skolen, også kalt låven, inneholder 14 klasserom til dels med fleksible vegger og to ”landskap” hvor elevene kan jobbe i grupper. Det er også blitt plass til to flotte amfier hvor to og to klasser kan få plass samtidig.

Lærernes arbeidsrom, sju i tallet, finner man også her. SFO har fått en lys og romslig base som ligger i tilknytning til rommet for mat og helse, dette for å kunne sambruke disse arealene. Låven har en romslig foajé med serveringskjøkken. I foajeen finnes også arbeidsbenker som elevene bruker. Kunst og håndverk har fått to trivelige rom, og 5. – 7.trinn har en stor garderobe, med egne, låsbare garderobeskap.

Lommedalen skole har stort fokus på kultur og natur. For å kunne videreføre alle de flotte forestillingene vi pleier å ha gjennom året, samt ha et skikkelig øvingslokale for bl.a. skolekoret vårt som årlig teller ca 250 elever, ønsket vi oss sterkt en stor ,fin festsal – og det har vi fått. Den er utformet som et høyloft med grove limtrekonstruksjoner og sjenerøs takhøyde. Det er investert betydelig i lyd og lysutstyr. Akustikken er upåklagelig, og salen brukes også av Lommedalen Skolekorps og Lommedalen sangkor som øvelseslokale en gang i uka. I tilknytning til festsalen har skolen et fantastisk auditorium med plass til 60 elever. Også dette utstyrt med ”siste skrik” hva gjelder lyd og lysutstyr. Veggen mellom festsal og auditorium kan åpnes, slik at scenen faktisk kommer ”i midten”.

Skolen har ikke gymsal. Idrettshallen benyttes til dette formålet.

Materialvalget i skolen er tre, tegl og betong med innslag av stablesteinsmur. Arkitektene har tegnet bygget etter ny teknisk forskrift, og har derfor valgt tunge materialer. I tillegg er det lagt vekt på at materialene skal være bestandige og vedlikeholdsfrie. Det er videre lagt vekt på å gjøre overgang mellom ute og inne lite synlig, blant annet er teglveggene gjennomgående utenfra og inn i skolebygget. En arkitektonisk sjeldenhet er det at teglen er satt opp uten forbandt, d.v.s. at teglsteinene er murt slik de gjorde i gamle dager, én for én. Arkitektene ville med dette skape samhørighet den nye bygningen og det gamle hovedhuset. En glasspergola knytter bygningene sammen. Taket er av malmfuru og zink. Det er en spesiell takkonstruksjon og den er miljøvennlig i og med at taket ikke er kreosotbehandlet. Skolen har biobrenselanlegg, og dette fyres med pellets. Dette er skolens hovedoppvarmingskilde, men vi har oljekjele i tillegg som skal ”hjelpe til” under strenge kuldeperioder.

Uteskolen har sine lokaliteter og naturfagrom i kårstua, hvor man også finner to klasserom.