23 okt 2012

Mølladammen Ungdomsskole

Mølladammen skole ligger i Bærum, nabokommunen til Oslo. Skolen har i dag 16 klasser og ca. 450 elever og drøyt 50 ansatte. Skolen har plass til seks klasser på hvert trinn og hvert trinn har rom i et hus, en desentralisert modell.

Mølladammen skole skal være en utviklingsrettet skole der alle skal oppleve mestring.

Grunnleggende betingelser for å oppnå mestring er trygghet, motivasjon og kvalitetssikring.

Viktige pedagogiske virkemidler på Mølladammen skole : Trivsel, effektiv læring, tilpasset undervisning medansvar og samarbeid.

"Modige og målretta mennesker på Mølladammen"

Ved Mølladammen skal elevene lære grunnleggende kunnskaper og ferdigheter ved å:

- møte varierte undervisnings- og arbeidsmetoder:

- bruke IKT både som informasjonskanal og nyttig arbeidsredskap

- ta i bruk lærernes faglige, sterke sider

Alle elever, også de med spesielle vansker eller spesielle evner skal få utfordringer som svarer til deres forutsetninger ved å:

- tilby differensierte arbeidsplaner,

- tilby undervisning i grupper av elever med ulik skolemotivasjon

- sikre oppfølging av den enkelte elev

- øke andelen av praktisk arbeid i prosjekter

På Mølladammen skal elevene få erfaring med ulike former for samarbeid. Forpliktende samarbeid mellom lærerene er en forutsetning for å kunne gi elevene et helhetlig undervisningstilbud.

- Et samarbeid mellom 2 eller 3 klasser gir arbeidsenheter som lettere kan fungere.

- Dyktighet i samarbeid skal belønnes.

- Det forventes at lærere på Mølladammen prioriterer tid til samarbeid.

- Et nært samarbeid med foreldrene er nødvendig